Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

Ἐκ βαθέων...

 Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σε, κύριε·
2 κύριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου· γενηθήτω τὰ ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου.
3 ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃ, κύριε, κύριε, τίς ὑποστήσεται;
4 ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμός ἐστιν.
5 ἕνεκεν τοῦ νόμου σου ὑπέμεινά σε, κύριε, ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λόγον σου.
6 ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν κύριον ἀπὸ φυλακῆς πρωίας μέχρι νυκτός· ἀπὸ φυλακῆς πρωίας ἐλπισάτω Ισραηλ ἐπὶ τὸν κύριον.
7 ὅτι παρὰ τῷ κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ’ αὐτῷ λύτρωσις,
8 καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ισραηλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.


 De profundis clamavi ad te DomineDomine exaudi vocem meam fiant aures tuae intendentes in vocem deprecationis meae
 Si iniquitates observabis Domine Domine quis sustinebit
 Quia apud te propitiatio est propter legem tuam sustinui te Domine sustinuit anima mea in verbum eius
 Speravit anima mea in Domino
 A custodia matutina usque ad noctem speret Israel in Domino
 Quia apud Dominum misericordia et copiosa apud eum redemptio
 Et ipse redimet Israel ex omnibus iniquitatibus eius

Δεν υπάρχουν σχόλια: