Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Περί της παρουσίας "λαθραίων" και κινδύνου αλλοίωσης της ΕυρώπηςΠορεύεσθε ἀπ’ ἐμοῦ [οἱ] κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ· 42 ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, 43 ξένος ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. 44 τότε ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες, Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; 45 τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 46 καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον (Ματθαίον, κεφ. 25, στίχοι 31-46).

Απλά και ξεκάθαρα λόγια, χωρίς διευκρινίσεις για το δόγμα, την θρησκεία, την εθνικότητα ή την ράτσα του αναγκεμένου. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού.
Αφιερωμένο σε όλους τους ανήσυχους με ένα παιδί ή χωρίς παιδί που κρούουν τον κίνδυνο του αφελληνισμού στους άλλους, αφιερωμένο και σε όσους προειδοποιούν για την ισλαμοποίηση της χώρας αλλά δεν πηγαίνουν στην Εκκλησία πάρα μόνο σε γάμους, βαφτίσια, μνημόσυνα, επιτάφιο και ανάσταση... και αν. 


Μου φαίνεται δείγμα υψηλού πολιτισμού να παίρνεις μαζί σου στην αναζήτηση νέας πατρίδας, τον γονιό και τον ανάπηρο, όπως βλέπω να κάνουν οι πρόσφυγες. Θα ήταν τόσο ευκολότερο και φθηνότερο το ταξίδι χωρίς αυτούς ... [σκέφτομαι μελαγχολικά τους δικούς μας παρκαρισμένους γέροντες στους γνωστούς οίκους...]